Пәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар

Әдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықӘдістемелік еңбектер

Тарихнама, деректану және тарих білімінің әдіс-тәсілдері бойынша жарияланымдар

Макро- және микротарих

Макротарих – Отан тарихы мәселелерін дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде, ал микротарих – қарапайым адамның өмір сүру ареалын, күнделікті тұрмыс-тіршілігін, оның өзіндік қалыптасқан дүниетанымын қарастырады

Отан тарихы. Зерттеудің жаңа әдістері

Ұлттық тарихқа байланысты ғылыми ізденістер. Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді зерттеудегі жаңашылдықПәнаралық зерттеулер

Бірнеше ғылыми пәндер тоғысындағы жарияланымдар
Л. Исова¹, Ж. Қайпжан², Д. Туманшиев³, Н. Тұран⁴. Т.ғ.к., доцент¹, магистрант², магистрант³, магистрант⁴ Әл-Фараби ат. ҚазҰУ.

ҒТАМР 03.01.17 DOI 10.51943/2710_3994_2021_2_1 ҚАЗАҚСТАН-ЛАТВИЯ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТРАНЗИТ ТӨҢІРЕГІНДЕГІ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
"e-history.kz" электронды журналы № 2(26), 2021
Кіріспе. Қазіргі халықаралық қатынастардағы көлік дәлізі, транзит, логистика ұғымдарымен елдер байланысының жаңа желістік өзегін зерттеу, олардың келешегі мен саяси-экономикалық мүмкіндіктерін саралау деңгейі жаңарды. Байырғы тарихи Жібек жолын жаңартудың уақыт е…
28 0


Г.К. Асанова¹. ¹К.и.н., профессор. Карагандинский университет Казпотребсоюза. Казахстан, Караганда.

МРНТИ 03.20.00 DOI 10.51943/2710_3994_2021_2_1 ГЕНЕЗИС КАЗАХСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ ВОСТОЧНОГО ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВ
"e-history.kz" электронды журналы № 2(26), 2021
Введение. В современных условиях глобализации, сохранение национальной идентичности, истории и культуры народов занимает ключевое место в общественном развитии. История выступает одним из ключевых элементов государственности как таковой, восстанавливающ…
177 0


Ф.Ш. Оразбаева¹. ¹Пед. ғыл. док., профессор, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі. Абай ат. ҚазҰПУ. Алматы, Қазақстан.

ҒТАМР 16.01.45 DOI 10.51943/2710_3994_2021_2_1 ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ТАРИХЫ
"e-history.kz" электронды журналы № 2(26), 2021
Кіріспе. Қазақ тілінің оқыту әдістемесінің тарихи қалыптасу жолында XX ғасырдың бас кезі, әсіресе осы кезеңнің алғашқы онжылдығы, ерекше атап өтуді қажет етеді. Себебі бұл жылдары көрнекті ғалым-ұстаздардың, қоғам қайраткерлерінің, жазушылардың ұлттық тілдің ерек…
139 0