«Нам необходимо вглядеться в прошлое, чтобы понять настоящее и увидеть контуры будущего».
Н. А. Назарбаев
Главная » E-Библиотека » Независимый Казахстан

Независимый Казахстан

Мәңгі ел -  Mangi el
00.00.0000

Бүгін сіз қолыңызға «МӘҢГІ ЕЛ» атты халықаралықғылыми-көпшілік тарихи журналының бірінші нөмірін алыпотырсыз.

Мәңгі ел үшін мәңгіліктің қандай мағынасы бар? Бұл шексіздік, бұл өтіп кеткен уақытты, тамаша осы шақты, жарқын болашақты байланыстыратын алтын арқау. Бұл Аспанға, тағы сол мәңгілікке бағыт алған жебе, бұл нақ осы Жерде өзінің шежіресін аяқтайтын тарих.

«Мәңгі Ел» тарихи журналының жарық көруі ерекше мәнге ие. Тарихи зердені нығайтудан, тарихтың өзін қайта ойлаудан бастап, қазіргі тез өзгеретін әлемде мемлекет дамуындағы бүгінгі үрдіске, саяси, экономикалық, қоғамдық қиындықтарға, сонымен қатар инновациялық дамудың динамикасына дейінгінің барлығы «Мәңгі Ел» басылымының алға қойған мақсаты болып табылады.


Язык: казахский Формат книги: PDF
Мир ценностей независимого Казахстана
Институт философии и политологии МОН РК, 2011
00.00.0000

В предлагаемой работе анализируются ценности современного казахстанского общества, среди которых независимость автором рассматривается как главная ценность. Особое внимание обращается на соотношение национальных и общечеловеческих ценностей в изменяющемся обществе.

Язык: русский Формат книги: PDF